หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

ห้องเรียนพิเศษ/แผนการเรียน

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (GIFTED)

โครงการห้องเรียน EIS (English for Integrated Studies)

โครงการห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์(Ai)

ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Ep/MEp/IEP

รู้จักแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

แนะแนวการศึกษาต่อแผนการเรียนIntensive English Program

แนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรการมีงานทำ “การเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่า”

แนะแนวการศึกษาต่อแผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ-จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลี

แนะแนวการศึกษาต่อแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ธุรกิจศึกษา


ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์


ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่องผลการพิจารณาจัดสรรที่เรียนให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ ผลการพิจารณาจัดสรรที่เรียนให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2564 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังประกาศ มารายงานตัวและมอบตัวในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 หากไม่มาตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ คลิกตรวจรายชื่อ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เรื่องผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เรื่องผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ให้นักเรียนไปรายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนที่ได้รับการจัดที่เรียน หากไม่ไปรายงานตัวและมอบตัวตามวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และประสงค์จะจัดหาที่เรียนด้วยตนเอง ตรวจดูรายชื่อ

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม) ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัว วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. และมอบตัว วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องเรียนคุณภาพ อาคาร 1 ชั้น 1 หากไม่มารายงานตัวและมอบตัว ตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ คลิกดูผล

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)รอบสอง

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)รอบสอง ให้นักเรียนที่มีรายชื่อ ตามประกาศเข้าสอบคัดเลือกในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 13.00 น. ตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนทั่วไปจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิริรัตนาธรหรือโรงเรียนอื่น

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนทั่วไปจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิริรัตนาธรหรือโรงเรียนอื่น ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังประกาศ มารายงานตัวและการมอบตัว ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 หากไม่มาตามกำหนด ถือว่า สละสิทธิ์ คลิกตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังประกาศ มารายงานตัวและการมอบตัว ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 หากไม่มาตามกำหนดถือว่า สละสิทธิ์ คลิกตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program (เพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program (เพิ่มเติม) คลิกดูรายละเอียด

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนโรงเรียนอื่นและโรงเรียนสิริรัตนาธร คลิกตรวจสอบรายชื่อและเลขที่ห้องสอบ

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ คลิกตรวจสอบรายชื่อและเลขที่ห้องสอบ