หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

ห้องเรียนพิเศษ/แผนการเรียน

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (GIFTED)

โครงการห้องเรียน EIS (English for Integrated Studies)

โครงการห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์(Ai)

ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Ep/MEp/IEP

รู้จักแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

แนะแนวการศึกษาต่อแผนการเรียนIntensive English Program

แนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรการมีงานทำ “การเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่า”

แนะแนวการศึกษาต่อแผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ-จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลี

แนะแนวการศึกษาต่อแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ธุรกิจศึกษาข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2เรื่อง การจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 คลิกตรวจสอบรายชื่อ….8 เม.ย. 65

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Program) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ รอบเพิ่มเติม คลิกตรวจสอบรายชื่อ ….1 เม.ย. 65

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( Mini English Program) รอบเพิ่มเติม คลิกตรวจสอบรายชื่อ ….1 เม.ย. 65

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted) รอบเพิ่มเติม คลิกตรวจสอบรายชื่อ ….2 เม.ย. 65

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ. คลิกตรวจสอบรายชื่อ …..1 เม.ย. 65

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ. คลิกตรวจสอบรายชื่อ …..1 เม.ย. 65

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted) รอบเพิ่มเติม คลิกตรวจสอบรายชื่อ ….31 มี.ค. 65

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Program) แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ รอบเพิ่มเติม คลิกตรวจสอบรายชื่อ .31 มี.ค.65

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Program) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ รอบเพิ่มเติม คลิกตรวจสอบรายชื่อ ….31 มี.ค. 65

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษEnglish Program (EP) รอบเพิ่มเติม คลิกตรวจสอบรายชื่อ ….31 มี.ค. 65

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( Mini English Program) รอบเพิ่มเติม คลิกตรวจสอบรายชื่อ ….31 มี.ค. 65

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิริรัตนาธร (ม.3 เดิม) … คลิกตรวจรายชื่อ …..30 มี.ค. 65

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอื่นและโรงเรียนสิริรัตนาธร… คลิกตรวจรายชื่อ …..30 มี.ค. 65

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติคลิกตรวจรายชื่อ …..30 มี.ค. 65

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง   การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ Gifted (เพิ่มเติม) ….คลิกดูรายละเอียด….22 มี.ค. 65

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง   การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) ….คลิกดูรายละเอียด….22 มี.ค. 65

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ …………
คลิกตรวจสอบรายชื่อ ….22 มี.ค. 65

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ …………
คลิกตรวจสอบรายชื่อ ….22 มี.ค. 65

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ….. คลิกตรวจสอบรายชื่อ….21 มี.ค. 65

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกาาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) คลิกตรวจสอบรายชื่อ …. 8 มี.ค. 65

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม Intensive English Program (IEP) คลิกตรวจสอบรายชื่อ …. 8 มี.ค. 65

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) คลิกตรวจสอบรายชื่อ ….4 มี.ค. 65

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษEnglish Program (EP) คลิกตรวจสอบรายชื่อ ….4 มี.ค. 65

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ( Mini English Program) คลิกตรวจสอบรายชื่อ ….4 มี.ค. 65

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Program) คลิกตรวจสอบรายชื่อ ….4 มี.ค. 65

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565  ประเภทห้องเรียนปกติ คลิกดูรายละเอียด..01มี.ค.65

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศผลการพิจารณารับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ คลิกดูรายชื่อ …..21 ก.พ. 2565

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม Intensive English Program (IEP) ประจำปีการศึกษา 2565 ตรวจสอบรายชื่อ ….. 17 ก.พ. 2565

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่องประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม Intensive English Program (IEP) ประจำปีการศึกษา 2565 ตรวจสอบรายชื่อ ….. 07 ก.พ. 2565

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธรเรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่มีคุณสมบัติ สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ ตรวจสอบรายชื่อ….. 04 ก.พ. 2565

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสิริรัตนาธร ตรวจสอบรายชื่อ ….. 28 ม.ค. 2565

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คลิกดูรายละเอียด …..28 ม.ค. 2565

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565  ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ คลิกดูรายละเอียด …..28 ม.ค. 2565

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมโรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ คลิกดูรายละเอียด ….. 20 ม.ค. 2565

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมโรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ คลิกดูรายละเอียด …..17 ม.ค. 2565