หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

ห้องเรียนพิเศษ/แผนการเรียน

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (GIFTED)

โครงการห้องเรียน EIS (English for Integrated Studies)

โครงการห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนปัญญาประดิษฐ์(Ai)

ห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Ep/MEp/IEP

รู้จักแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

แนะแนวการศึกษาต่อแผนการเรียนIntensive English Program

แนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรการมีงานทำ “การเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่า”

แนะแนวการศึกษาต่อแผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ-จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลี

แนะแนวการศึกษาต่อแผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ธุรกิจศึกษา


ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์


ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนโรงเรียนอื่นและโรงเรียนสิริรัตนาธร คลิกตรวจสอบรายชื่อและเลขที่ห้องสอบ

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ คลิกตรวจสอบรายชื่อและเลขที่ห้องสอบ

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือก ม.1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  คลิกตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ ภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลิกดูรายละเอียด

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ คลิกดูรายละเอียด

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสิริรัตนาธร ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ คลิกดูรายละเอียด

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Program)

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive English Program) ให้นักเรียนที่รายชื่อตามประกาศมารายงานตัวในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนสิริรัตนาธร หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ คลิกดูรายชื่อ

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program)

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program) ให้นักเรียนที่รายชื่อตามประกาศมารายงานตัวในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนสิริรัตนาธร หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ คลิกดูผล

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GIFTED)

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GIFTED) ให้นักเรียนที่รายชื่อตามประกาศมารายงานตัวในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนสิริรัตนาธร หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์  คลิกดูผล

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม Intensive English Program

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้ม Intensive English Program ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังประกาศ มาสอบคัดเลือก ในวันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. หากไม่มาตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์  คลิกตรวจสอบรายชื่อ