ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เรื่องผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Last Updated on 4 เดือน by ศิริพร สิทธิกูล

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เรื่องผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ให้นักเรียนไปรายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนที่ได้รับการจัดที่เรียน หากไม่ไปรายงานตัวและมอบตัวตามวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และประสงค์จะจัดหาที่เรียนด้วยตนเอง ตรวจดูรายชื่อ