ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)

Last Updated on 4 เดือน by ศิริพร สิทธิกูล

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม) ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ รายงานตัว วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. และมอบตัว วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องเรียนคุณภาพ อาคาร 1 ชั้น 1 หากไม่มารายงานตัวและมอบตัว ตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ คลิกดูผล