ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program)

Last Updated on 7 เดือน by ศิริพร สิทธิกูล

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program/Mini English Program) ให้นักเรียนที่รายชื่อตามประกาศมารายงานตัวในวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนสิริรัตนาธร หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ คลิกดูผล